Izvršni odbor

Izvršni odbor stranke je politično-izvršilni organ stranke.

Odgovoren je za uresničevanje programa in nalog stranke, sklepov, stališč ter usmeritev kongresa in sveta stranke. Usklajuje aktivnosti teritorialnih in pokrajinskih organizacij stranke, delovanje poslanske skupine v Državnem zboru in delo predstavnikov v vladi in upravnih organih. Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik stranke, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov.

Izvršni odbor sestavljajo:

 • na kongresu izvoljeni član iz vsake pokrajinske organizacije (10), pri katerih se mora upoštevati teritorialno načelo, pri čemer ima vsaka pokrajina najmanj enega člana izvršnega odbora;
 • člani po funkcijah: predsednik stranke; podpredsedniki; generalni sekretar stranke; ministri, ki so člani stranke in vodja poslanske skupine.

Naloge Izvršnega odbora so opredeljene v 19. členu Statuta DeSUS.

 • mag. Miroslav Berger
 • Vijola Bertalanič
 • Zdravko Cankar
 • mag. Emil Kumer
 • Herman Tomažič
 • Milena Vrenčur
 • doc. dr. Srečko Felix Krope
 • Marko Bucik
 • Karlo Krt

 

 • Ljubo Jasnič
 • mag. Anton Balažek
 • Brigita Čokl
 • mag. Julijana Bizjak Mlakar
 • Franc Jurša
 • Marija Pukl 

18. člen Statuta

»Na seje Izvršnega odbora so lahko vabljeni brez pravice glasovanja predsedniki pokrajinskih odborov, predsednik in namestnik sveta stranke ter predsedniki tistih delovnih teles, ki se strokovno ukvarjajo z vprašanji s področij, ki so na dnevnem redu posameznih sej.«

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke ter zakonitost sklepov, ki jih sprejemajo organi stranke. O svojih ugotovitvah poroča najmanj enkrat letno Izvršnemu odboru stranke, obvezno pa takrat, ko se sprejema finančni načrt in zaključni račun.

Nadzorni odbor sestavlja pet članov in trije namestniki, ki med seboj izberejo predsednika in njegovega namestnika. Članstvo v Nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v kateremkoli drugem organu stranke.

Svet stranke

Svet stranke je najvišji politični organ stranke med kongresoma in se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Svet stranke sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Naloge predsednika sveta stranke so opredeljene v 17. členu Statuta DeSUS.

Svet stranke sestavljajo:

 • 40 na kongresu izvoljenih članov iz teritorialnih organizacij, pri katerih se mora upoštevati teritorialno načelo; odločitev o številu članov iz posameznih pokrajinskih in teritorialnih organizacij sprejme svet stranke;
 • člani po funkcijah: predsednik stranke; podpredsedniki; generalni sekretar stranke; predsedniki pokrajinskih odborov; poslanci Državnega zbora in Evropskega parlamenta, ministri in državni sekretarji ter drugi nosilci javnih funkcij, ki so člani stranke.

Naloge sveta stranke so opredeljene v 16. členu Statuta DeSUS.

 • PREDSEDNIK SVETA – Anton Urh
 • NAMESTNIK PREDSEDNIKA SVETA – mag. Emil Kumer
 • PREDSEDNIK STRANKE – Ljubo Jasnič
 • GENERALNA SEKRETARKA – Marija Pukl
 • PODPREDSEDNIK STRANKE - mag. Anton Balažek
 • PODPREDSEDNICA STRANKE - Brigita Čokl
 • PODPREDSEDNICA STRANKE - mag. Julijana Bizjak Mlakar
 • PREDSEDNIKI POKRAJINSKIH ODBOROV
 • POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA IN EVROPSKEGA PARLAMENTA
 • MINISTRI IN DRŽAVNI SEKRETARJI, KI SO ČLANI STRANKE
 • Vlado Bezjak
 • Štefan Misja
 • Anton Repovž
 • Dragotin Sotler
 • Gajzer Zdenka
 • Bojan Fajs
 • Stanislava Naterer
 • Milan Ogrizek
 • Anton Sep
 • Milan Karoli
 • Drago Kocbek
 • Dominik Šteiner
 • Božidar Varnica
 • Veronika Vrbnjak
 • Benedikt Kopmajer
 • Julijana Bizjak Mlakar
 • Jožef Rozman
 • Anton Urh
 • Danilo Markočič
 • Stanko Markovčič
 • Vesna Rebec
 • Jožef Hlačar
 • Marjan Korošec
 • Jože Kumer
 • Janez Artač
 • Zlatko Božič
 • Marija Horvat
 • Matjaž Juvančič
 • Anica Ule Maček
 • Valentina Vehovec
 • Vojko Žagar
 • Jože Preskar

Stalna delovna telesa

Strateško programski svet (v nadaljevanju besedila: Svet) je stalno delovno telo stranke. Delo Sveta vodi predsednik Sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika.

V svoje delo lahko Svet vključi tudi strokovnjake s posameznih področij svojega delovanja.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Strateško programski svet stranke:

 • spremlja uresničevanje programa stranke in koalicijskega sporazuma;
 • pripravlja politične ocene delovanja stranke;
 • pripravlja strateška izhodišča za programsko delovanje stranke in
 • pripravlja operativno programska izhodišča in strateške usmeritve ter postopke za posamezne aktivnosti stranke in predvolilne kampanje.

Vsebina v pripravi. Hvala za razumevanje.

Vsebina v pripravi. Hvala za razumevanje.

Svet mlajših sestavlja po en predstavnik mlajših iz vsake pokrajinske organizacije. Predstavnika pokrajinske organizacije imenuje pokrajinski odbor.

Svet obravnava vsa področja po svoji presoji in v skladu s svojim poslovnikom. Sprejeta stališča in predloge sveta v organih stranke zastopa predsednik ali njegov namestnik. Predsednika in namestnika sveta mlajših izvolijo člani sveta izmed sebe, z navadno večino glasov.

Komisija je stalno delovno telo stranke. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Komisija deluje praviloma na sejah, izjemoma pa na korespondenčnih sejah.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Komisija ima za svoje delo “Pravilnik o delu in pristojnostih komisije za statutarna vprašanja in pritožbe DeSUS – demokratične stranke upokojencev Slovenije”, ki ga je sprejel Svet stranke na 2. seji dne 13. 12. 2005.

Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe:

 • spremlja uresničevanje Statuta DeSUS;
 • razlaga posamezna statutarna določila;
 • odloča o izključitvi člana stranke;
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta in
 • pripravlja pravilnike, ki jih predpisujejo zakoni, da so potrebni za delo politične stranke.

Komisija je stalno delovno telo stranke. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika.

Komisija deluje praviloma na sejah, izjemoma pa na korespondenčnih sejah.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Komisija za kadrovska in organizacijska in vprašanja:

 • pripravlja predloge kadrovskih kriterijev za imenovanje na posamezne funkcije;
 • vodi postopke kadrovanja in predlaga kadrovske rešitve;
 • predlaga organizacijske razvojen postopke in
 • sodeluje pri organizacijsko razvojnih rešitvah v teritorialnih oziroma pokrajinskih organizacijah.

Komisija je stalno delovno telo stranke. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Komisija deluje praviloma na sejah, izjemoma pa na korespondenčnih sejah.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Komisija za mednarodno sodelovanje:

 • spremlja mednarodno politična dogajanja;
 • predlaga aktivnosti in sodelovanje stranke na mednarodnem področju s posebnim poudarkom na manjšinski politiki in
 • predlaga stališča stranke v zvezi z EU, NATO-m in drugimi mednarodnimi organizacijami.

Častni člani

 • AMBROŽIČ MALENŠEK GORDAN
 • BABIČ VINKO
 • BAJC JOŠKO
 • BERNIK ALMA
 • BRGLEZ PAVEL
 • ČEVNIK FRANJO
 • ČURIN MILAN RUDOLF
 • DROZG mag. VALTER
 • FELE IVAN
 • GJERKEŠ DUGONIK MARIJA
 • IZLAKAR RAFAEL
 • JAZBEC JOŽE
 • JELEN IVAN
 • JENKO STANISLAV
 • JURŠE IVAN PETER
 • KLAVORA prim. dr. VASJA
 • KNEZ BORUT
 • KOLAR MILAN
 • KOVAČIĆ JOSIP
 • KRAJNIK MILAN
 • KREŠEVEC ANTON
 • LUKNER DRAGO
 • MAVSAR MILAN
 • MAZEJ GORAZD
 • MOČNIK MAKS
 • OTMAR MEDIK
 • PETER MARJAN HABJAN
 • PREBIL JANKO
 • PUČKO JANEZ
 • SENIČAR STANE
 • STRAŽIŠAR ANTON
 • ŠTEFE mag. DRAGO
 • VOJINOVIČ MARIJA
 • VRABEC MARJAN
 • VRBNJAK FRANC
 • ZUPANC MILAN
 • ŽELEZNIK ŽELJKO

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KONTAKT

T: (01) 439 73 50
F: (01) 431 41 13
E: info@desus.si

ČASOPIS

Brezplačno se prijavite se na naš mesečni časopis

NA VRH