Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke ter zakonitost sklepov, ki jih sprejemajo organi stranke. O svojih ugotovitvah poroča najmanj enkrat letno Izvršnemu odboru stranke, obvezno pa takrat, ko se sprejema finančni načrt in zaključni račun.

Nadzorni odbor sestavlja pet članov in trije namestniki, ki med seboj izberejo predsednika in njegovega namestnika. Članstvo v Nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v kateremkoli drugem organu stranke.