Breda Anžel

31-Breda-Anžel

vo 3. Breda Anžel

Rojena: 28. 1. 1955
Diplomirana ekonomistka, upokojenka.

Moje prednostne naloge bodo: usklajevanje pokojnin z rastjo plač in rastjo življenjskih stroškov; regres za vse upokojence; odprava dodatnega zdravstvenega zavarovanja; ohranitev javnega zdravstva in šolstva; gradnja domov za starejše občane; dolgotrajna oskrba starejših. V stranki DeSUS bomo oblikovali gospodarsko politiko, ki bo zagotavljala gospodarsko rast in nove zaposlitve, še zlasti za mlade.

Miroslav Brkič

78-Miroslav-Brkić

vo 9. Miroslav Brkić

Rojen: Granice, 8. 9. 1940
Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, upokojenec.

Kandidiram, ker imam voljo in znanje, ki sta ključna za to, da ohranimo pokojnine ter vsem dostopno javno zdravstvo in šolstvo. Zavedam se, da tega brez zagona gospodarstva ne bo mogoče uresničiti. Zato je ključna prednostna naloga nove vlade in parlamenta ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast.

Vjekoslav (Slavko) Javorić

26-Vjekoslav-Javorić

vo 1. Vjekoslav-Slavko Javorić

Rojen: Pregrada, 11. 5. 1955
Ekonomist; samostojni svetovalec na področju zaposlovanja.

Zaposlen sem na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Celju kot samostojni svetovalec in imam 35 let delovne dobe. Moj osnovni razlog za kandidaturo je želja, da stranki DeSUS na predčasnih volitvah pridobim kar največ glasov članov in simpatizerjev ter tako še več poslancev v državnem zboru, s tem pa tistih, ki si prizadevajo za dobrobit naše države. Usoda pokojnin, javnega zdravstva in šolstva ter enakomerna porazdelitev blaginje sta odvisni od delovnih mest za vse delovno sposobne. Kot poslanec bom zastopal interese upokojencev, starejših, invalidov, mladih in vseh zaposlenih, ki prispevajo k splošni blaginji.

Ingeborg Krunić

07-Ingeborg-Krunić

vo 5.
vo 11. Ingeborg Krunić

Rojena: 16. 8. 1941
Ing. kemijske tehnologije.

Zavzemam se za ohranitev socialne države. Zavedam se, da brez gospodarske rasti ni možno doseči teh ciljev. Zato je treba vse sile usmeriti v odpiranje novih delovnih mest, ki bodo na voljo mladim strokovnjakom in tudi manj izobraženim delavcem, ki živijo na pragu revščine. Kot poslanka si bom prizadevala tudi za usklajevanje pokojnin v skladu z gospodarsko rastjo in naraščanjem življenjskih stroškov ter za uvedbo regresa za vse upokojence.

Jelka Kolmanič

79-Jelka-Kolmanič

vo 10. Jelka Kolmanič

Rojena: Oplotnica, 1. 1. 1949
Univ. dipl. ekonomistka, upokojenka.

Pred upokojitvijo sem delala kot finančnica in kot vodstveni kader, še vedno pa sem aktivna na občinski ravni. Kot poslanka si bom prizadevala za ohranitev pridobljenih pravic upokojencev, javno zdravstvo ter socialno državo. Življenjski moto: delaj in izboljšuj, ne kritiziraj in ne poslabšuj, če ne koristiš, tudi ne škoduj!

Irena Majcen

76-Irena-Majcen_2

vo 2. Irena Majcen

Rojena: 2. 3. 1958
Uni. dipl. ing. agronomije, vodja odd. za okolje in prostor UE Slovenska Bistrica.

Pripravljena sem uresničevati spremembe za boljšo Slovenijo. V službi se srečujem s številnimi ljudmi, ki jim težave in problemi ogrožajo življenje in jemljejo dostojanstvo. Moja osnovna in prva naloga kot poslanke bo zato sprejemanje zakonodaje, ki bo državljankam in državljanom olajšala življenje. Posvečala se bom reševanju vseh problemov starejših in upokojencev, izvajanju in uresničevanju socialno-zdravstvenih pravic, posebej pa se bom zavzemala za mlade na področjih izobraževanja in zaposlovanja. Aktivna bom tudi pri pripravi spodbud za trajnostno kmetijstvo in za večjo samo-oskrbo z zdravo in neoporečno v Sloveniji pridelano hrano. Uspem lahko z vašo pomočjo.

Marjan Malek

68-Marjan-Malek

vo 6. Marjan Malek

Rojen: 7. 8. 1955
Višja pravna šola, upokojenec.

Še vedno sem zelo aktiven na lokalnem političnem in društvenem področju. Prizadevam si za učinkovito razvojno naravnanost naše občine. Moj moto je delovati v duhu medgeneracijske povezanosti, zastopati interese upokojencev in čim več narediti za kakovostno in dostojno življenje starejših. Svojo aktivnost in prizadevanja bi rad iz lokalnega okolja prenesel na državno raven. Zavzemal se bom za človeka dostojno življenje za vse državljanke in državljane Republike Slovenije.

Stanislava Naterer

06-Stanka-Naterer

vo 7. Stanislava Naterer

Rojena: 17. 12. 1949
Univ. dipl. organizatorka dela, upokojenka.

Kandidiram, ker želim tvorno prispevati k uresničevanju programa stranke DeSUS. Prizadevala si bom za spremembo meril kadrovanja tako, da bosta znanje in etično ravnanje osnovna pogoja za zasedbo delovnih mest in opravljanje funkcij.

Marjana Kotnik Poropat

75-Marjana-Kotnik-Poropat

vo 4. Marjana Kotnik Poropat

Rojena: Ruše, 27. 1. 1944
Univ. dipl. pravnica, poslanka v Državnem zboru.

Moje življenje in delo sta povezana s Štajersko. Opravljala sem različna dela v gospodarstvu in javnem sektorju. Tri mandate sem bila občinska svetnica v Rušah, še vedno sem poravnalka v kazenskih zadevah. Od leta 2011 z veseljem opravljam funkcijo poslanke. V tem mandatu sem si v Državnem zboru prizadevala za to, da se ponovno uveljavi pravna država, da bodo prišli pred sodišča vsi tajkuni in drugi kršitelji zakonov, ne glede na to, ali so funkcionarji ali navadni državljani, in da bo izterjano »pokradeno « premoženje. Zavzemala sem se za socialno državo, za to, da se ne znižajo pokojnine, za javno zdravstvo in šolstvo. S svojimi prizadevanji bom nadaljevala tudi v novem mandatu.

dr. Vilibald Premzl

04-Vilibald-Premzl

vo 8. dr. Vilibald Premzl

Rojen: Maribor, 2. 2. 1940
Univ. dipl. inž. arhitekture, doktor znanosti, upokojenec.

Naloga in cilj prostorskega in urbanističnega načrtovanja sta zagotavljanje kakovostnih pogojev za bivanje in delo ljudi. Za to so potrebni znanje, izkušnje in sposobnost doseganja optimalnih rešitev ter soglasje družbe. Enako vidim tudi funkcijo poslanca. Kot poslanec se bom zavzemal za starejše, mladino in socialno deprivilegirane.

Uroš Prikl

09-Uroš-Prikl

vo 11. Uroš Prikl

Rojen: Maribor, 18. 9.1972
Univ. dipl. ekon., direktor.

S svojim znanjem, izkušnjami, energijo in voljo si bom prizadeval, da se bo najranljivejšim skupinam namenilo več pozornosti. Zato se bom zavzemal za brezplačno izobraževanje za vse, ki se morajo in želijo izobraževati, za dostopnost zaposlitev za vse, ki zmorejo delati, za vsem dostopno javno zdravstvo in socialno varstvo, predvsem pa za dostojne pokojnine kot ustavno kategorijo in ne socialni korektiv. To so predpogoji za dolgoročni napredek in blaginjo, kar si želim ob morebitni izvolitvi za poslanca tudi doseči ter delovati skupaj z državljankami in državljani Republike Slovenije.