Komisija je stalno delovno telo stranke. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Komisija deluje praviloma na sejah, izjemoma pa na korespondenčnih sejah.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Komisija za mednarodno sodelovanje:

  • spremlja mednarodno politična dogajanja;
  • predlaga aktivnosti in sodelovanje stranke na mednarodnem področju s posebnim poudarkom na manjšinski politiki in
  • predlaga stališča stranke v zvezi z EU, NATO-m in drugimi mednarodnimi organizacijami.