Komisija je stalno delovno telo stranke. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika.

Komisija deluje praviloma na sejah, izjemoma pa na korespondenčnih sejah.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Komisija za kadrovska in organizacijska in vprašanja:

  • pripravlja predloge kadrovskih kriterijev za imenovanje na posamezne funkcije;
  • vodi postopke kadrovanja in predlaga kadrovske rešitve;
  • predlaga organizacijske razvojen postopke in
  • sodeluje pri organizacijsko razvojnih rešitvah v teritorialnih oziroma pokrajinskih organizacijah.