Komisija je stalno delovno telo stranke. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Komisija deluje praviloma na sejah, izjemoma pa na korespondenčnih sejah.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Komisija ima za svoje delo “Pravilnik o delu in pristojnostih komisije za statutarna vprašanja in pritožbe DeSUS – demokratične stranke upokojencev Slovenije”, ki ga je sprejel Svet stranke na 2. seji dne 13. 12. 2005.

Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe:

  • spremlja uresničevanje Statuta DeSUS;
  • razlaga posamezna statutarna določila;
  • odloča o izključitvi člana stranke;
  • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta in
  • pripravlja pravilnike, ki jih predpisujejo zakoni, da so potrebni za delo politične stranke.