Svet mladih sestavlja po en predstavnik mladih iz vsake pokrajinske organizacije. Predstavnika pokrajinske organizacije imenuje pokrajinski odbor.

Svet obravnava vsa področja po svoji presoji in v skladu s svojim poslovnikom. Sprejeta stališča in predloge sveta v organih stranke zastopa predsednik ali njegov namestnik. Predsednika in namestnika sveta mladih izvolijo člani sveta izmed sebe, z navadno večino glasov.