Sveže

23/03/2017
 

Zadnje aktivnosti v stranki DeSUS

1. Konstitutivni seji Nadzornega odbora DeSUS in Komisije za kadrovska in organizacijska vprašanja DeSUS

V torek, 21. 3. 2017 so se na konstitutivni seji sestali člani Nadzornega odbora DeSUS v sestavi: Darinka Dobovičnik, Dušica Bratina, Ingeborg Ivanek, Anton Dragan, Janez Karo in namestniki članov Janko Kolarič, Roman Tomšič in Zlatko Jagodič.

Za predsednico NO so člani soglasno imenovali Darinko Dobovičnik, Antona Dragana pa za namestnika predsednice. Nadzorni odbor je potrdil Finančno poročilo stranke v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in Finančni načrt za leto 2017 ter ju posredoval IO v obravnavo in potrditev.

Na konstitutivni seji se je v torek, 21. 3. 2017 sestala tudi Komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja DeSUS v sestavi: Jože Miklič, Željko Železnik, Ivan Peter Jurše, Vladimir Živko, Konrad Kostanjevec, Anton Kreševec, Andreja Oder, Anton Stražišar, Marica Mezgec in Stanislav Jerman.

Svet stranke DeSUS je na svoji seji dne, 7. 3. 2017 za predsednika Komisije imenoval Antona Kreševca, člani Komisije pa so za namestnico predsednika potrdili Andrejo Oder. Komisija je sprejela sklep, da dosedanja delovna telesa DeSUS štejejo 10 članov (iz vsake pokrajine 1 član), člani pa so sprejeli tudi predlog Delovnih usmeritev in aktivnosti delovnih teles stranke DeSUS ter jih posredovali IO v nadaljnjo obravnavo in potrditev.

Komisija je potrdila tudi liste evidentiranih kandidatov za delovna telesa DeSUS, katerih predlogi so s strani Pokrajinskih odborov prispeli na sedež stranke in jih posredovala IO v nadaljnjo obravnavo in potrditev.

Komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja DeSUS je na seji sprejela tudi sklep, da se novoustanovljeni Odbor za socialo in zdravstvo zaradi potrebnih strokovnih kompetenc članov obravnava na eni od prihodnjih sej ter imenovala Iniciativni programski odbor v naslednji sestavi: Saša Ivan Geržina, Milan Krajnik, mag. Drago Štefe, Stanislav Seničar in Branka Neffat.

2. Predsednik stranke je teritorialne in pokrajinske organizacije pozval, da odprejo razpravo o specifikah njihovega okolja, ki potrebujejo rešitve, z ugotovitvami pa seznanijo vodstvo stranke. Obenem je člane pozval k začetku evidentiranja kandidatk in kandidatov za naslednje parlamentarne in lokalne volitve.