Novice

18/02/2017
 

Programski nagovor Karla V. Erjavca delegatom na 10. kongresu DeSUS

Spoštovane delegatke in delegati 10. kongresa stranke DeSUS!

Spoštovani visoki gostje, častni člani stranke DeSUS,gospe in gospodje!

Zahvaljujem se vam, da mi boste danes ponovno zaupali mandat za vodenje naše stranke DeSUS. Lansko leto smo obeležili 25 let stranke in se s tem potrdili kot ena od klasičnih političnih strank, ki deluje v slovenskem političnem prostoru od vsega začetka, to je od nastanka slovenske države.

Moramo biti ponosni na našo zgodovino in tradicijo ter na uspehe, ki jih je stranka DeSUS v vsem tem času dosegla. Od stranke, ki ji  na začetku nihče ni pripisoval daljšega delovanja v političnem prostoru, do stranke, ki danes predstavlja pomembno politično silo v slovenskem prostoru. Danes, tukaj na 10. kongresu stranke DeSUS  vsem sporočamo, da smo tu in da bomo tu ostali še naprej.

Še naprej bomo branili pravice starejših, upokojencev. Še naprej bomo branili pridobitve socialne države. Še naprej bomo branili javno zdravstvo in javno šolstvo. Še naprej se bomo borili za ohranitev državnega premoženja.

Še več, z našim programom gremo naprej! Zavedamo se, da brez uspešnega gospodarstva, brez stalne gospodarske rasti, brez zaposlovanja mladih in tudi starejših nad 50 let, ne bo uspešne Slovenije. Zavedamo se, da brez vlaganj v znanje in inovacije ter brez izgradnje velikih infrastrukturnih projektov, v prihodnje ne bo  več mogoče zagotavljati glavnih ciljev našega programa. To pa je uspešna Slovenija za vse državljane, za mlade in starejše.

Zato moramo kot stranka sposobni dati prave odgovore na nove izzive prihodnosti. Kot predsednik stranke DeSUS in kot minister za zunanje zadeve vem, da nas čakajo veliki izzivi, ne samo doma, temveč tudi zunaj Slovenije,  zlasti v naši soseščini – v Sredozemlju in na Zahodnem Balkanu.

Glavni izziv doma ostaja – kako vsem našim državljanom zagotoviti blagostanje in varnost.  Zaslužena plača mora državljanu zagotavljati normalno preživljanje sebe in svoje družine. Če imajo danes zaposleni nizko plačo, tudi njegova pokojnina ne bo visoka. Kot socialna stranka moramo to spremeniti, zato moramo kot DeSUS imeti svoj gospodarski program, ki bo določil ukrepe za ohranitev človekovega dostojanstva!

Zato moramo dodatno opredeliti način določitve in oblikovanja minimalne plače ter z minimalno pokojnino zaščiti vse kategorije upokojenk in upokojencev ter invalidov. Pri čemer moramo še posebej izpostaviti položaj starejših žensk, ki so močno izpostavljene tveganju revščine. Izpostaviti je trebna tudi položaj invalidov. Družba, ki dovoljuje, da se nekdo, ki zaradi poškodbe ali trajne bolezni ni več zmožen za delo, znajde pod pragom revščine,  ni ne socialna in ne solidarna družba.

Drage delegatke in delegati 10. kongresa stranke DeSUS!

Za mene, Karla Erjavca, je nespodobno, da nekdo, ki pošteno dela in prispeva k dobičku podjetja, životari iz meseca v mesec. Dolžnost stranke DeSUS je, da to spremenimo.  Slovenija mora znova postati družba, v kateri bo delo vrednota, v smislu našega ljudskega reka »za pošteno delo, pošteno plačilo«.

Mi, DeSUS, pa bomo šli še korak naprej od našega ljudskega reka in sicer »ZA POŠTENO DELO, POŠTENA PLAČA IN POŠTENA POKOJNINA«. Zato pozivam vse naše državljane in zlasti upokojence, da nas pri uresničevanju teh sprememb podprejo.

Stranka DeSUS je pripravila  gospodarski program, skupaj s številni aktivni gospodarstveniki in tudi strokovnjaki iz različnih znanstveno-raziskovalnih institucij. Njihovo znanje in izkušnje predstavljajo novo vrednost za stranko DeSUS!

S to novo gospodarsko dimenzijo stranka DeSUS ne bo več samo stranka, ki brani svoja stališča, temveč postaja tudi stranka, ki aktivno odgovarja na sodobne izzive. Zato vabimo vse državljanke in državljane k sodelovanju in k podpori naših rešitev.

Po kongresu bom predlagal, da se oblikuje odbor za gospodarstvo, ki ga bo vodil moj dosedanji podpredsednik Saša Ivan Geržina. Pričakujem, da bodo v tem odboru sodelovali vsi tisti, ki so in ki tudi v prihodnje želijo prispevati vsebine za naš gospodarski program. Vsi ti predstavljajo naš bodoči potencial za delo na odgovornih mestih in bodo zavezani k uresničitvi našega gospodarskega programa, ki ga bo potrebno tudi ves čas dopolnjevati glede na aktualne gospodarske razmere.

Cilji našega gospodarskega programa so: več novih domačih in tujih investicij, bolj prijazno poslovno in bolj enostavno davčno okolje, večja zaposlenost za vse, zlasti pa nova  kvalitetna delovna mesta za mlade in tudi starejše!

Spoštovane delegatke in delegati!

Slovenija ima v tem trenutku dokaj uspešno gospodarstvo. Žal rezultatov tega uspeha zaenkrat ne delijo vsi državljani. To moramo spremeniti!

Zasluga za uspehe v gospodarstvu gre ugodnim gospodarskim razmeram na tujih trgih in tudi uspešni vladni politiki. Seveda sem k temu uspehu pomemben prispevek, v funkciji ministra za zunanje zadeve, dodal tudi sam. Na ministrstvu za zunanje zadeve sem bistveno vplival na spremenjeno miselnost in na delovanje gospodarske diplomacije. Ocena slovenskih gospodarstvenikov glede gospodarske diplomacije je, da sem pomembno prispeval k odpiranju novih trgov slovenskim podjetjem, zlasti v Rusiji, Turčiji in srednji Aziji.

Uspešnost slovenskega izvoznega gospodarstva dokazujejo številni kazalci npr. konstantno povečevanje izvoza na najbolj konkurenčnih trgih, prodor naših proizvodov in storitev ter prenos tehnologij, znanja na novih tujih trgih. To nam uspeva tudi zaradi učinkovite gospodarske diplomacije. Pri doseganju še boljših rezultatov se srečujemo tudi z gospodarskimi sankcijami, ki jih je proti Ruski federaciji uvedla EU. Moje stališče glede sankcij je znano, in sicer, bolj škodijo kot koristijo, saj najbolj prizadenejo gospodarstvo in ljudi.

Iz tega mesta opozarjam, da bo potrebno v naslednjem obdobju več storiti za boljše črpanje evropskih sredstev. Ne smemo dovoliti, da nam ta skorajda edina razvojna  sredstva ostanejo v Bruslju. Ta sredstva moramo nameniti za mlade, inovativne podjetnike – za tako imenovana start-up podjetja, za zaposlovanje, za enakomerni regionalni razvoj, za medgeneracijsko sodelovanje, za projekte vseživljenjskega učenja ter za programe, ki jih izvaja ZDUS, kot je projekt »Starejši za starejše«.

Slovenija ima pomembne razvojne možnosti in prednosti, kot so njena geostrateška lega, omenim naj strateška naravna vira prihodnosti   VODA IN LES, premalo pozornosti namenjamo področju pridelave zdrave hrane in celotni oskrbovalni verigi s hrano. Razvoj agroživilstva je v strateškem interesu vseh razvitih držav zaradi širokega spektra vplivov, ki ga ima na državo in družbo. Premalo pozornosti namenjamo področju energetike v smislu premajhne izkoriščenosti hidroenergije. Stranka DeSUS podpira energetsko samooskrbo državljanov, temelječo na izrabi lokalnih obnovljivih virov energije (sončna, vetrna, hidro energija in biomasa).

Jasno tudi sporočam, da DeSUS ne bo podprl rešitve, ki določa, da bomo plačevali dodaten evro na položnicah za elektriko za pokrivanje izgube v TEŠ-u 6. Podpora takšni rešitvi bi pomenilo legalizacijo vseh nepravilnosti, ki so se dogajale v TEŠ-u 6 in ponovno krajo denarja davkoplačevalcev. Ob tem pa se v DeSUS-u zavedamo, da Termo elektrarna v Šoštanju  še vedno predstavlja pomemben steber slovenske energetika.

Ne smemo pozabiti na našo ohranjeno naravno okolje ter lepo naravo, ki daje velike možnosti za razvoj turizma. Sodimo med najbolj zelene države na svetu. To so potenciali, ki dajejo našemu gospodarstvu odlično prihodnost in odlične razvojne možnosti, vse to pa predstavlja tudi odlične možnosti za nova delovna mesta.

Prepričan sem, da bo stranka DeSUS s svojim gospodarskim programom dala Sloveniji nov zagon. S to novo dinamiko ponujamo vsem državljanom nov izziv, v smislu večje podpore stranki, saj lahko v tej novi dinamiki vsakdo prepozna svoj interes. DeSUS je stranka vseh državljanov Slovenije, saj želimo, da vsak državljan v svoji državi uresniči svoje cilje. Želimo, da ima vsak državljan človeka dostojno življenje.

Spoštovane članice in člani stranke DeSUS,

dovolite mi, da vas nagovorim tudi v vlogi zunanjega ministra in sicer glede položaja Slovenije v mednarodni skupnosti in o prihodnjih varnostnih izzivih. Skrbijo me naraščajoča nestabilnost v regiji in varnostni izzivi v soseščini, ki lahko močno vplivajo na situacijo v Sloveniji, zlasti z vidika uresničevanja naših ciljev. Če se bodo nadaljevali trendi v smislu povečevanja groženj, kot so terorizem, migracije, zapiranje notranjih mej EU, bo to gotovo imelo negativne posledice za našo varnost in posredno tudi na uspešnost slovenskega gospodarstva. 

Dejstvo je, da imajo mednarodne varnostne krize neposredne vplive na Slovenijo. Lahko ugotovim, da so se stvari glede varnosti v zadnjih letih močno spremenile. Ni dolgo od tega, ko se je zdelo, da je varnost naših državljanov sama po sebi umevna. Spomnimo se številnih terorističnih napadov znotraj EU, v Franciji, Nemčiji, Belgiji in drugod. Nobena država v EU ni več imuna pred takšnimi grožnjami. V Evropo prihajajo migranti po različnih poteh, kot so sredozemska pot, zahodno-balkanska pot in druge ilegalne poti.  Popolna nepripravljenost EU na masovne migracije je razkrila, kako se lahko v mednarodni skupnosti stvari hitro spremenijo. Izkazana nepripravljenost EU na nove varnostne izzive in negotovost državljanov v posameznih državah EU ima za posledico naraščajoč  nacionalizem in populizem.  Zaznava se že krepitev  strank z radikalnimi ideologijami, ki so usmerjene proti EU. Tudi uspešen referendum za odhod Združenega kraljestva iz EU predstavlja novo okoliščino za prihodnost EU. Vse to do trendi, ki niso ugodni za Slovenijo, ki vidi svojo prihodnost v EU. Za obvladovanje vseh teh izzivov bo Slovenija tudi  v prihodnje močno in stabilno vlado. Stranka DeSUS ima zadosti izkušenj in znanja, da Sloveniji zagotovi potrebno politično stabilnost.

Spoštovani,

lansko leto je bila velika preizkušnja za Slovenijo soočenje s prvim masovnim migracijskem valom.  Policija in vojska ter humanitarne in nevladne organizacije so takrat svoje delo opravile odlično. To je bil velik izziv za našo državo in smo ga uspešno prestali. Žal pa nevarnost ponovitve migracijskega vala, glede na mednarodno situacijo, še vedno ostaja.

V zvezi z vprašanjem masovnih migracij in varnosti naših državljanov, mora stranka imeti zelo jasna stališča. Zagotavljam vam, da ne smemo podcenjevati nestabilnih razmer v soseščini z nevarnostjo, da se ponovi masovni migracijski val. Slovenija mora biti pripravljena na vse scenarije in ne smemo podcenjevati varnostne situacije. Ne smemo pozabiti, da je bila Slovenija v prvem migracijskem valu zgolj tranzitna država in ne ciljna države, v kateri bi si migranti  želeli ostati. Če bi prišlo do novega masovnega migracijskega vala obstaja realna nevarnost, da Slovenija postane migranski  žep.  Nemčija, Avstrija, skandinavske države danes ne sprejemajo več migrantov, še več, poostrili so nadzor svojih meja.  Če pade podpisan dogovor med EU in Turčijo smo lahko v nekaj dneh soočeni z novo hudo preizkušnjo. Zato ves čas, kot minister in kot predsednik DeSUS, podpiram vse  ukrepe, ki odvračajo možnost in nevarnost, da bi  Slovenija postala migranski žep.

Zaradi negotovih varnostnih okoliščin mora biti stranka čim bolj enotna, ko se sprejemajo najtežje državotvorne odločitve. Moč stranke bo zrastla, če bomo enotni.  Za mene,  Karla Erjavca, bo vselej na prvem mestu varnost naše države in naših državljanov, seveda pa morajo biti ukrepi v skladu z našo ustavo in mednarodnimi konvencijami, sploh ko gre za varstvo človekovih pravic. Prepričan sem, da je Zakon o tujcih v skladu z ustavo in me moti, da nekateri iz Bruslja in Strasbourga  že vnaprej dajejo stališča, da so s tem zakonom kršene mednarodne konvencije. Naš vodja poslanske skupine Franc Jurša se je lepo vprašal, kje so bili ti gospodje lansko in predlansko leto, ko smo imeli kakšen dan  tudi  po 10 tisoč  migrantov na meji. Vprašajmo se, kakšne bi bile posledice za varnost Slovenijo,  če bi vsi ti ostali tukaj.

Zato si želim, da smo čim bolj enotni, ko gre za najtežja in najbolj  usodna vprašanja za  prihodnost naših državljanov.

V svojem današnjem nagovoru sem večkrat opozoril, da so se varnostne razmere zelo spremenile in poslabšale. Prepričan sem, da bo potrebno več pozornosti nameniti organom, ki skrbijo za našo varnost. V času finančne krize so bili finančno podhranjeni, res pa je tudi, da so takrat vladale boljše varnostne razmere. V zvezi z vprašanjem, kako si v Sloveniji zagotoviti več varnosti, predlagam, da v stranki opravimo razpravo o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka, ki bi lahko trajalo največ tri mesece. Žal so varnostni izzivi takšni, da narekujejo razmišljanje tudi o tem. S tem vprašanjem se ukvarja vse več držav, tako v Skandinaviji kot v nekaterih zahodno balkanskih državah.

Spoštovani!

Dovolite mi, da odgovorim na nekatere očitke na DeSUS, ki prihajajo izven naše stranke. Najpogostejši očitek, ki ga slišim s strani nekaterih, ki želijo razvrednotiti delo naše stranke je, da v zadnjih letih nismo nič naredili za upokojence. Najprej bi rad zelo jasno povedal, da se stranka DeSUS v parlamentu že 26 let osamljena bori  za pravice upokojencev. V vsakem mandatu se stranka DeSUS bori za pravice starejših  od prvega dne do zadnjega dneva mandata.

Druge  stranke večinoma obljubljajo, kaj bodo vse naredile za upokojence, a to zgolj v času volilne kampanje. Potem, ko so volitve mimo, pa jih upokojenci ne zanimajo več. V DeSUS  je to povsem drugače, saj se vsak dan trudimo, da bi upokojenci imeli lepšo starost in to naši upokojenci vsak dan bolj cenijo!

Spomnimo se ministra za finance dr. Čuferja, ki je govoril, da je potrebno znižati pokojnine, ker upokojenci še niso nič prispevali k blaženju gospodarske in finančne krize. Takrat je naša stranka preprečila znižanje pokojnin, sedaj pa nam nekateri lahkotno očitajo, da nismo dovolj naredili upokojence.

Pozablja pa se, da je bil to čas, ko so nekateri klicali trojko, da je to bil čas, ko so le redki bili pripravljeni dati Sloveniji  posojilo, saj so bile naše bonitetne ocene katastrofalne, da je to bil čas, ko se ni vedelo, ali bo zadosti denarja v proračunu za izplačilo plač v javnem sektorju in za pokojnine. To je bil čas, ko se je stranka DeSUS sama borila v parlamentu in v vladi, da je bila vsak mesec izplačana pokojnina in to v isti višini kot pretekli mesec. Sedaj pa poslušamo, da nismo dovolj naredili za upokojence, kje so takrat bili vsi ti današnji kritiki?

Stranka DeSUS mora včasih poslušati zanimive teze in sicer, ko naši politični sopotniki podtikajo, da stranka DeSUS zaradi upokojencev ves čas izsiljuje vlado. To seveda ni res, gre za zlobna podtikanja, stranka DeSUS nikoli nikogar ne izsiljuje, pričakujemo pa od vsake vlade, da izpolnjuje koalicijske zaveze. Izkušnje v vseh dosedanjih vladah v katerih je deloval DeSUS nam kažejo, da se žal treba tudi znotraj koalicije boriti za uresničevanje podpisanih koalicijskih zavez.  Je to po vašem mnenju res  izsiljevanje?

Spomnil bi rad, da nekateri posamezniki še danes zlorabljajo mojo izjavo, ki sem jo dal pred mnogimi leti.  Gre za mojo izjavo izpred 10 let, da naj bi obljubil tisoč evrov pokojnine vsem tistim, ki bodo volili stranko DeSUS.

Očitno to laž pogosto ponavljajo, ker nimajo nobenih drugih resnih očitkov na delo stranke DeSUS. Kaj sem takrat v resnici povedal, nič drugega kot to, da bi vsak upokojenec lahko imel 1000 evrov pokojnine, če ne bi tajkuni pokradli večjega dela državnega premoženja in to tistega premoženja, ki so ga ustvarili naši upokojenci. Prepričan sem, da vsak razume, kaj sem hotel povedati. Očitno pa obstajajo še vedno posamezniki, ki namenoma in pritlehno, ne želijo razumeti poante moje takratne izjave.

Spoštovani!

Ne glede na vse očitke sem vesel in ponosen, da smo končno v tej vladi uspeli ponovno uvesti usklajevanje pokojnin, samo za lansko leto smo jih trikrat usklajevali in to zato, ker je stranka DeSUS v koalicijski pogodbi zahtevala usklajevanje pokojnin, če bo gospodarska rast višja od 2,5 %. Takratni finančni minister Dr. Mramor, ki ga izjemno cenim, je pristal na to dikcijo v koalicijski pogodbi, in ob tem navrgel »saj take gospodarske rasti v prihodnjih letih ni za pričakovati«. Tukaj je prišla do izraza sposobnost ocene naše stranke, ko praktično nihče od strokovnjakov ni verjel, da je sploh možna višja gospodarska rast kot 2,5 % bruto domačega prihodka. Mi smo v gospodarsko rast verjeli in uspeli. Verjeli smo v potencial in sposobnosti slovenskega gospodarstva, slovenskega delavca, slovenskega kmeta – slovenskih ljudi.

V stranki DeSUS bomo še naprej močno podpirali slovensko podjetništvo, obrtništvo in kmetijstvo. Uvesti je potrebno še boljše pogoje za delo gospodarstvenikov, obrtnikov in kmetov, poenostaviti moramo davčni sistem. Uvesti moramo davčni pavšal za samostojne podjetnike in obrtnike. Z ustreznim poslovnim okoljem moramo zavarovati srednji razred, ki v naši družbi izginja. To je tista družbena skupina , ki zaradi svoje strokovnosti in usposobljenosti, zagotavlja naši družbi  konkurenčne prednosti. Če želimo preprečiti še večje razlike med ozko skupino bogatih državljanov in ostalimi državljani, moramo vzpostaviti okolje, ki bo pravičneje nagrajevalo naše strokovnjake iz različnih področij, od učiteljev, inženirjev, zdravnikov, uradnikov do mladih raziskovalcev. Vzpostaviti moramo poslovno okolje, ki bo onemogočilo nerazumljive dobičke lastnikom kapitala.

Spoštovani!

Ne glede na nekatere neprijetnosti, ki so posledica političnih napadov na stranko, se bomo z vsemi močmi in še bolj zavzeto borili za višje pokojnine, za regres, za javno zdravstvo, za javno šolstvo! Borili se bomo skupaj z našimi upokojenci, ki so gradili to našo Slovenijo, gradili tovarne, vrtce, šole, ceste, da bodo imeli pravične pokojnine. Borili se bomo proti prodaji najbolj uspešnih slovenskih državnih podjetij.

Še več,  borili se bomo tudi za to, da bodo naši upokojenci uživali sadove svojega minulega dela – preko Demografskega sklada, ki bo upravljal z državnim premoženjem, ki so ga ustvarili naši upokojenci!

V zvezi s slovenskimi bankami se mora prenehati s prakso dokapitalizacije bank s strani davkoplačevalcev. Dokončno moramo razčistiti kdo je kriv za nastalo bančno luknjo. Tudi ocene o višini slabih kreditov naših bank so še vedno zaskrbljujoče. Politika ni naredila dovolj, da bi se odkrilo vse vzroke za nastalo bančno luknjo. Če želimo, da ne bomo v prihodnosti zopet vlagali davkoplačevalskega denarja v naše banke MORAMO RAZČISTITI, KDO SO ODGOVORNI ZA BANČNO LUKNJO. Stranka DeSUS bo zato pripravila predlog o javni preiskavi v bankah, v katero bo potrebno vključiti tudi ugledne in izkušene tuje strokovnjake. Dejstvo je, da pri preiskovanju bančnega kriminala ni nobenih rezultatov. Od bankirjev še nihče ni odgovarjal za nepravilnosti, zato stranka DeSUS ne bo podprla nobene državne finančne pomoči bankam več.

Spoštovani delegati!

Pravna varnost starejših ter drugih ranljivih skupin ostaja ena izmed pomembnih tem, ki ji bomo tudi v prihodnje namenili osrednjo pozornost.

V stranki DeSUS zagovarjamo pravico starih staršev do posvojitve svojih vnukov, ta mora biti jasno opredeljena kot pravica v družinski zakonodaji. Le kdo bi lahko bil bolj primeren za posvojitelje kot stari starši?  Seveda ob predpostavki, da si to želijo, in da so za to sposobni.

Več pozornosti je potrebno nameniti nasilju v družini, kjer so starejši pogosto žrtve. Nisem prepričan, če v tem trenutku pristojne institucije te probleme ustrezno obvladujejo. Tudi na področju oporok vlada precejšna neurejenost. Potrebno je zagotoviti, da bodo poslednje želje starejših v obliki oporok ustrezno procesno zavarovane, da ne pride do zlorab. 

Spoštovane delegatke in delegati!

Danes je stranka DeSUS, po 26 letih njenega delovanja, tretja najmočnejša parlamentarna stranka. Prepričan sem, da bi bili preminuli ustanovitelji naše stranke ponosni na naše dosežke. Danes mi bo kongres zaupal nov mandat za vodenje stranke, To novo zaupanje razumem kot veliko odgovornost za nadaljnjo delo v stranki, da jo popeljem naprej.

Pred nami so negotovi in prelomni časi. Potrebovali bomo modro in preudarno odzivanje na veliko izzivov. Potrebovali bomo politično stabilnost in močne politične stranke. In stranka DeSUS, s svojo tradicijo in izkušnjami, sodi med močne politične stranke. Naša stranka potrebno politično stabilnost lahko zagotovi tudi v prihodnje. V preteklosti smo že dokazali, da smo državotvorna stranka, saj se nismo branili odgovornosti v vladah tudi takrat, ko je kazalo, da ne bomo zmogli premagati finančne krize, ko so se vlade menjavale kar po tekočem traku. Stranka DeSUS se ni bala ne dobrih, ne slabih časov. Vedno pa smo bili, ne glede na okoliščine, tisti, ki smo si upali prevzeti breme odgovornosti, hkrati pa smo vedno dosledno zagovarjali svoj program.

Spoštovane delegatke in delegati!

Danes poteka 10. kongres stranke DeSUS, ki za nas na nek način pomeni uvod v volilno kampanjo. Pred nami je še dobro leto do rednih parlamentarnih volitev in v stranki DeSUS želimo končati reden mandat naše vlade. Napoved uvoda v volilno kampanjo, ne pomeni začetka politične nestabilnosti ali rušenja koalicije, temveč pomeni začetek vseh potrebnih priprav za čim boljši volilni rezultat na parlamentarnih volitvah. Zato vas pozivam, da v svojih občinskih organizacijah začnete s temeljitimi pripravami. V športnem žargonu bi rekel, da je nastopil čas za bazične priprave, ki so za vsakega športnika ključne, če cilja na  vrhunske rezultate.

Stranka DeSUS, na 10. kongresu, tukaj v Ljubljani, dokazuje  svojo tradicijo, svoj človeški in svoj organizacijski potencial. Prepričan sem, da bomo dokazali, da smo pripravljeni, da se povzpnemo še višje! Če so bile naše sanje, 20. maja 2005, ko sem bil prvič izvoljen za predsednika stranke DeSUS, da ne bomo nikoli več najmanjša parlamentarna stranka in smo te sanje tudi skupaj uresničili, so danes naše sanje, da gremo še višje!

DeSUS za vse generacije, za gospodarstvo v funkciji človekovega dostojanstva!

Hvala za zaupanje!

KARL V. ERJAVEC

 

 

,