Novice

09/05/2013
 

SKUPŠČINA MO DeSUS Ljubljana

V četrtek, 4.4.2013, je v City hotelu Ljubljana potekala 5. Skupščina MO Ljubljana. Skupščino je ob pomoči mag. Marije Bezovšek in Andreja Pengov Bitenca vodil Črt Kanoni. Zbrane delegate sta pozdravila generalni sekretar stranke Branko Simonovič ter prof. Milena Vrenčur v imenu  Pokrajinske organizacije Ljubljana.

Pregled aktivnosti MO DeSUS Ljubljana

Sklicateljica in predsednica MO Meta Vesel Valentinčič je predstavila dosedanje delo, aktivnosti v času lokalnih in državnozborskih volitev ter izpostavila program MO in Vrednote DeSUS Ljubljana, ki smo jih zapisali pred lokalnimi volitvami in so še vedno aktualne.

Izvršni odbor je v tem času imel 32 sej, mestni odbor se je sestal 9 krat, četrtni odbori so se sestali 36 krat in na vsaki seji  sta bila prisotna predsednica ali sekretar, največkrat pa kar oba.

Z lokalnimi volitvami smo dobili dva svetnika v mestnem  svetu, do tretjega je zmanjkalo borih sedem glasov, kar je bistveno izboljšanje rezultata lokalnih volitev 2006.  Od četrtnih skupnostih je bila najuspešnejša ČS Golovec, kjer smo dobili 12,48 %, sledi ji ČS Črnuče s 10,62% in Rožnik s 9,33% glasovi. Najslabši rezultat smo dosegli v ČS Šentvid s 4,73% ter ČS Šmarna gora s 5,24 %  vseh glasov.

Vsem članom je predsednica napisala 6 pisem, objavljali smo na spletni strani MO in vzpostavili spletni forum.

V letih 2010, 2011 in 2012 smo organizirali in zagotovili stalno prisotnost na stojnici DeSUS na Festivalu tretjega življenjskega obdobja in v okviru tega festivala leta 2011 organizirali zelo dobro obiskano okroglo mizo z naslovom Medgeneracijsko sodelovanje – vrednota ali iluzija?

Ustanovljeni so bili strokovni odbori (ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALO, ODBOR ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ODBOR ZA ŠPORT, ODBOR ZA KULTURO, ODBOR ZA URBANIZEM, UREJANJE PROSTORA IN PROMET, ODBOR ZA GOSPODARSTVO (gospodarske javne službe, komunala, turizem, in kmetijstvo) ter ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA), ki so s strokovnimi mnenji veliko pripomogli pri oblikovanju stališč do aktualne mestne in državne politike.

Ob državnozborskih volitvah smo organizirali 114 aktivnosti, ki so bile zadovoljivo obiskane. Člani so pripravili 21 prispevkov in razmišljanj k volilnemu programu. Rezultat je bil slabši kot na lokalnih volitvah, predvsem zaradi koncentracije kandidatov novih strank (PS, DL) prav v Ljubljani in v državni zbor nismo ne v 3., ne v 4. volilni enoti, dobili poslanca, kar je bil naš cilj.

Delovanje v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana

Meta Vesel Valentinčič je podala poročilo o delu Svetniškega kluba DeSUS Ljubljana. Na 24 rednih sejah in 8 izrednih sejah sta svetnika Meta Vesel Valentinčič in Aleš Kardelj vedno aktivno sodelovala (magnetogrami sej na http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/ ), vložila:

–   šestnajst pisnih pobud ( Svet za starejše, Svet za vprašanja invalidov, vrnitev malih trgovin s prehrano in storitvijo v mestna naselja, ustanovitev kreditnega sklada in zagotavljanje tehnične pomoči pri vgradnji osebnih dvigal v stavbah nižjih od petih nadstropij,  izgradnja trim stez prilagojene starejšim prebivalcem mesta, center medgeneracijskega sodelovanja  in druženja, namestitev zbiralnikov  za uporabljene injekcijske igle v enotah LL in ZD, parkirna mesta za invalide na trgu MDB, vrnitev prireditve kmečke ohceti , ureditev Ceste A. Bitenca, čiščenje odtočnih kanalov, imenovanje odbora za postavitev obeležij, najemna za dejavnost razdelilnice hrane, …),

–  petnajst pisnih in ustnih vprašanj ( razdelilnica hrane,  sanacija Koseškega bajerja, obeležja polpretekle zgodovine, vrnitev ukradenih spomenikov in obeležij, ukinitev parkirnih mest, zagovornik starejših, svet za starejše, prenova enote ZD Nove Fužine, postavitev stalne razstave Sv. Urh, kanalizacija v Dolnicah,… ),

–    sedem amandmajev na proračun MOL na področju sociale, zdravstva in izobraževanja.

–   več vprašanj o delu mestnih služb, odločitvah župana in o tem izrazila mnenje ( http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/ magnetogrami sej in dnevni mediji).

Svetniški klub DeSUS je organiziral:

 

Ustanovitev Kluba svetnikov DeSUS, katerega člani so svetniki v ČS (17) in predstavniki DeSUS v komisijah in odborih MOL (3) vodja Anton Kastelic)

tri tematske večere ( Kakovost bivanja starejših občanov v mestu Ljubljana,  Kultura v Ljubljani , Medgeneracijsko sodelovanje)

tri odmevne okrogle mize; Kakovost bivanja starejših v Ljubljani, Medgeneracijsko sodelovanje, Koseški bajer (več avdio in video prispevkov ter časopisnih člankov),

redno – dvakrat mesečno srečanje z volivci, simpatizerji in člani DeSUS,v prostorih SK na Kersnikovi 6/VI

strokovne odbore, ki so podporo delovanju SK DeSUS,

brezplačno svetovanje (pomoč pri pisanju vlog,…)

SK DeSUS je v tem mandatu uspešno evidentiral veliko število članov DeSUS za predstavnike MOL v svetih zavodov ter predlagal dobitnike nagrad in priznanj MOL.

Finančno poslovanje MO DeSUS Ljubljana

Sekretar Aleš Kardelj je predstavil finančno poslovanje MO DeSUS Ljubljana, natančneje za zadnje leto. MO se financira od pobrane članarine in od nakazil MOL, od katerih delež nakazujemo PO Ljubljana. Ugotovil je, da nismo trošili denarja in da je v banki naložen denar kot osnova za financiranje aktivnosti ob  naslednjih lokalnih volitvah. Nekaj rezerve je še pri pobiranju članarine, katerih predpisan delež MO DeSUS Ljubljana redno nakazujemo centrali stranke.

Volitve organov MO DeSUS Ljublajna

Volilna komisija in v sestavi: Robert Kojc (predsednik), Pavel Vindišar (član) in Stanislav Hribar (član) je izvedla volitve v organe MO za mandat 2013 – 2017 in ugotovila, da je pri volitvah za predsednico MO DeSUS Ljubljana dobila edina kandidatka Meta Vesel Valentinčič  večino (90%) veljavnih glasov in bila izvoljena za predsednico MO DeSUS Ljubljana za mandat 2013 – 2017.

Na podlagi oddanih veljavnih glasov so bili za podpredsednike MO DeSUS Ljubljana izvoljeni Martin Jakše, Črt Kanoni in Andrej Pengov Bitenc.

Na podlagi oddanih veljavnih glasov je bil za sekretarja MO DeSUS Ljubljana izvoljen Aleš Kardelj.

Na podlagi oddanih veljavnih glasov so bili izmed štirih kandidatov za člane NO MO DeSUS izvoljeni Ana Marija Radikovič, Ciril Zupančič in Andrej Torkar.

Na podlagi oddanih veljavnih glasov so bili za člane IO MO DeSUS izmed 14 kandidatov izvoljeni: Ljubo Jasnič, mag. Marija Bezovšek, Saša Ivan Geržina, mag. Silva Savšek in Robert Kojc.

Na podlagi oddanih veljavnih glasov so bili za člane MO DeSUS izmed 25 kandidatov izvoljeni:

dr. Anton Bebler, Marija Horvat, Mateja Derganc, Jože Kernc, Jožica Poljanšek,  Stanislav Hribar, Marjeta Bobnar, Erika Račič, Matija Lesar, Milena Skubic, Janez Artač, Franc Košir, Fani Preskar, Edvard Smuk in Omer Osmič.

Vsem izvoljenim kandidatkam in kandidatom iskrene čestitke ter uspešno in odgovorno opravljanje svojih nalog v novem mandatu.

 

Razprava o nadaljnjem delu MO DeSUS Ljubljana

V vsebinski razpravi je dr. Anton Bebler predstavil svojo pobudo v zvezi s potrebo, da bi v bili upokojenci in invalidi zastopani v Državnem svetu kot socialna skupina. Z ozirom na številčnost upokojencev in invalidov (cca 25%9 ) bi bilo prav, da sta ti dve skupini omenjeni v ustavi kot socialna skupina. Sprememba ustave je zelo težavna in politično zahtevna naloga. Politično lažja je sprememba Zakona o Državnem svetu in sicer tako, da se predstavnika upokojencev in invalidov vključi v kvoto negospodarskih dejavnosti. Poslanski skupini DeSUS in vodstvu DeSUS bo predlog predstavljen in dana pobuda, da Poslanska skupina DeSUS nastopi kot predlagatelj spremembe Zakona o Državnem svetu.

Skupščina MO DeSUS Ljubljana je pobudo dr. Antona Beblerja na predlog Andreja Pengov Bitenca soglasno podprla.

Martin Jakše je menil, da lahko poslanska skupina v odnosu s koalicijskimi partnerji izsili rešitve, ki so stranki v korist, le z znanjem oziroma strokovno argumentiranimi, utemeljenimi predlogi. Področja, ki nas morajo zanimati so pokojninska in zdravstvena blagajna ter vsa tista podjetje, ki prispevajo svoj del v proračun. Denarja bi bilo precej več,  če bi pravilno gospodarili in pravilno odreagirali na informacije. Izrazil je zadovoljstvo, da bo vodstvo stranke DeSUS organiziralo strokovne skupine, ki bodo pripravljene argumente posredovale naprej.  Pomembno se mu zdi, kako funkcionira zdravstveni sistem, ki je tipična storitvena dejavnost. Ne more se zgoditi, da klinični centri rečejo, da decembra ne morejo več operirati. Veliko je stvari, ki jih mora ministrstvo drugače urejevati. Problem so dobavitelji, ki služijo na račun bolnih. Podrt je sistem vrednot. Šolski sistem bi se moral prilagajati številu otrok.

Podpredsednik stranke DeSUS Saša Ivan Geržina je izrazil zadovoljstvo, da se je obstoječe vodstvo MO odločilo delovati naprej ne glede na vse brazgotine, ki so ostale od preteklih  dogodkov. Zahvalil se je predsednici MO Meti Vesel Valentinčič za demokratično držo. Poudaril je, da je bila njegova odločitev težka, da je kolebal med ultimatom in dialogom ter se odločil tako, da njegova odločitev ne vnese razdora v vodstvu stranke. Vsi ti dogodki nam niso koristili vendar s strokovnim delom bi si zaupanje volivcev lahko ponovno pridobili. Upokojence nagovarjajo vse politične stranke in tem ljudem je potrebno dati usmeritev. Timsko delo, strokovne delovne skupine i argumenti bodo stranko pripeljali na boljšo pozicijo kot jo ima sedaj. Prosi vse, ki predsednike in ostale aktivne v četrtnih skupnosti, da nadaljujejo s svojim pionirskim delom, kajti le delo s člani je ključ do uspeha.

Andrej Pengov Bitenc je v razpravi poudaril pomen spremembe Zakona o Državnem svetu. Meni, da je stranka pri oblikovanju državnega  sveta preveč pasivna. S poročilom o delu Mestnega odbora  in Svetniškega kluba je zadovoljen, saj se z njim izničijo očitki vodstva stranke o delu MO. S tem, ko člani MO vztrajajo na svojih pozicijah, dajejo vodstvu stranke legitimnost. Podpora vodstva stranke lokalnim programom in kandidatom je zelo pomembna. V nadaljevanju je opozorilna spremembo Zakona o referendumu. Meni, da je ljudem potrebno pustiti iniciativo, stranka pa mora o tej temi sprejeti svoje stališče. Ljudje morajo verjeti, da še kdo misli politično dobro. Izpostavil je kulturo kot možnost zaslužka. V kulturi ni meja, le malo vzpodbud je potrebnih, da obstoječe kulturne dosežke prodamo v tujino. Problem prodaje Mladinske knjige, ni le propad še enega nelikvidnega podjetja, ki je imelo slabega lastnika ( Zvon 2) in ki posledično za to ne bo odgovarjal, temveč je to prodaja narodnega bogastva, ki je izdalo 500 naslovov letno, od tega polovico slovenskih. Madžarska je na tak način v dveh letih ostala brez domače literature. Ljubljana potrebuje svoj radio in televizijo, zato naproša mestna svetnika, da temu vprašanju posvetita del svojega časa. Opozoril je na dejstvo, da Mestno redarstvo v Ljubljani potrebuje civilen nadzor.

Anton Kastelic je povedal , da je v Ljubljani 30.000 invalidov, okrog 10% jih je bilo volivcev DeSUS, a so se predvsem zaradi glasovanja naše poslanske skupine odločili sodelovati z drugimi strankami. Invalidi so najbolj ogrožena skupina prebivalstva, saj imajo nizke prihodke, predvsem pokojnine, za življenje pa potrebujejo drage medicinske pripomočke. Mestna svetnika v Ljubljani s svojimi vprašanji in pobudami veliko naredita za invalide, na državnem nivoju pa te podpore ni.

Marija Horvat je predstavila svoje delo v Nadzornem odboru MOL in svetu OŠ Vrhovci. Izpostavila je sodelovanje z bivšo članico DeSUS in danes žal pokojno Angelco Žiberna na področju medgeneracijskega sodelovanja. Opozorila je na pereče težave s prostorsko stisko v Domovih upokojencev v Ljubljani ter nasiljem nad starostniki in bolnimi ljudmi.

V govoru po razglasitvi rezultatov je stara in nova predsednica MO DeSUS Ljubljana, Meta Vesel Valentinčič poudarila, da moramo imeti oči uprte v prihodnost, kajti le sodelovanje na vseh ravneh stranke je vodilo uspeha.

Pripravila:

Mateja Bončina